1 Novi Pazar - 2012 6 5 1 364 : 272
2 Tutin 6 3 3 263 : 237
3 Khalifa 6 3 3 272 : 286
4 Pazar 6 1 5 240 : 344
6 kolo - Subota 04.12.2021
Pazar 11 15 2 9
Khalifa 17 19 23 15
Dostanić M. (KV) Ilić F. (KV) Gudžulić S. (KV) -
6 kolo - Utorak 28.12.2021
Novi Pazar - 2012 19 15 12 17
Tutin 12 10 20 8
Novčić Aleksandar (KV) Todorović I. (RA) Pantić D. (KV) -